top of page

בדיקות שכר

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 שמטרתו לייעל ולשפר את האכיפה כנגד מעסיקים המפרים חוקי עבודה של עובדים המועסקים על ידם או עובדי קבלן ממנו הם מקבלים שירותים.

החוק מטיל אחריות זהה על מי שהזמין שרות אצל קבלן לשרותי אבטחה, שמירה, ניקיון והסעדה שלא מיצו את זכויות עובדיהם. על פי החוק, רואים במזמין השרות כמי שהעסיק את העובדים ישירות אצלו ולא מיצה את זכויותיהם ומשכך מזמין השרות חשוף לנקיטת אמצעים בדיוק כמו הקבלן נותן השרות ובכלל זה חשיפה לאחריות פלילית ואזרחית.

כאמור בשנים האחרונות הורחבה האכיפה בדיני עבודה לכלל המעסיקים בישראל, מעסיק שמעוניין להגן על עצמו מפני הליכים פליליים ואזרחיים, נדרש לערוך ביקורת תקופתית יזומה.

שירותי בודק שכר מוסמך וחוות דעת מומחה לענייני שכר במשרדנו ניתנים בהתאם לדרישות החוק ומתבססים על ניסיון של עשרות שנים בשירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים בחברות ותאגידים. באפשרותנו לסייע במיסוד תהליכי עבודה ובקרות מותאמות למניעת ההפרות שנמצאו והפרות נוספות בעתיד.

bottom of page